Hva er gjeldssanering?

Gjeldssanering handler om å få slettet hele eller deler av gjelden sin. Her forklarer vi nærmere hva som kreves ved en gjeldssanering, hvordan man går frem med en slik prosess, og hva som er alternativet.

Hva betyr gjeldssanering

Gjeldssanering er sletting av gjeld. Det er en ordning som kan være aktuell for enkelte som har kommet i alvorlige og langvarige betalingsproblemer.

Det er imidlertid en rekke faktorer som påvirker om det er mulig å søke om å få slettet gjeld i en gjeldssanering. Noe av det viktigste er at man gjerne først må ha en gjeldsordning i flere år. Det innebærer at man kun har et absolutt minimum å leve av i de årene. Gjeldssanering er, sammen med gjeldsordning, lovregulert gjennom gjeldsordningsloven.

Derfor ses gjeldssanering gjerne på som en absolutt siste måte å løse problemet på, etter at alle andre ting er forsøkt.

Gjelden man kan søke om å sanere kan være ulike typer gjeld, som:

 • Kredittkortgjeld.
 • Forfalt husleie over lengre tid.
 • Forbruksgjeld.
 • Sikret gjeld, som boliglån.
Gjeldssanering følger som regel etter en periode med gjeldsordning. Det er som regel fem år. Gjeldssanering ses som en absolutt siste utvei for en person med en gjeldsbyrde som er så stor at det ikke er sannsynlig å klare å betale den tilbake.

Når er det aktuelt med gjeldssanering

Det er flere faktorer som avgjør om det kan være aktuelt med en gjeldssanering. Dessuten vurderes hvert tilfelle individuelt. Noe av det som kan føre til gjeldssanering er:

 • Kreditoren si seg enig i at det ikke er realistisk av skyldneren klarer å betale gjelden sin i overskuelig framtid.
 • Alternativt kan kreditoren si seg enig i at deler av gjelden kan slettes, for å gjøre det realistisk at skyldneren kan klare å betale resten.
 • Gjelden som skal saneres må gjelde krav som er minst tre år gamle.

Det er dessuten viktig å være klar over at det først må være en forhandling mellom skyldneren og kreditor. Det kan gjøres via en bank eller inkassobyrå. Ofte gjøres det gjennom offentlige etater, som namsmyndighetene.

I slike forhandlinger vurderes andre måter å betale gjelden på, som utsettelser og delbetalinger. En gjeldssanering vil kun bli vurdert som en siste mulighet.

Gjeldsordning

En gjeldssanering følger vanligvis en gjeldsordning. Det er en periode hvor skyldneren blir trukket i sin inntekt, enten lønn, trygd eller pensjon, for å betale ned på gjelden.

I denne perioden får skyldneren kun beholde et absolutt minimum for å ha til livsopphold. Dette beløpet følger offentlig definerte satser, som du kan lese nærmere om hos Statens innkrevingssentral.

Det er vanlig at en slik periode med tøff privatøkonomi varer i fem år.

Det er da viktig å huske at det skilles mellom to typer gjeldsordning:

 1. Frivillig gjeldsordning.
 2. Tvungen gjeldsordning.

#1. Frivillig gjeldsordning

Gjeldssanering er kun aktuelt dersom alle andre måter for å betjene gjelden først er forsøkt. Det kan komme som følge av enten en frivillig gjeldsordning eller en tvungen gjeldsordning. Begge deler innebærer en periode på fem til ti år med ytterst stram privatøkonomi.

Hvis man frivillig tar kontakt med kreditor for å forhandle fram en løsning, kan det resultere i en frivillig gjeldsordning. Da har man som skyldner anledning til å forklare sin situasjon. Ofte fører det også til at kreditor kan gå med på:

 • Betalingsutsettelse.
 • At kreditor ettergir alle eller noen renter og omkostninger.
 • At kreditor ettergir all eller deler av gjelden.

#2. Tvungen gjeldsordning

Tvungen gjeldsordning innføres ofte fordi en eller flere kreditorer ikke godtar forslaget som legges frem som frivillig gjeldsordning. Det kan også være fordi skyldner ikke selv deltar i en forhandling om gjelden, og ikke viser betalingsvilje.

Dersom man ender opp med tvungen gjeldsordning kan den vare så lenge som ti år.

Gjeldssanering og tvangssalg

Dersom skyldner har fast eiendom som er sikkerhet for et lån, vil eiendommen som regel måtte selges for å dekke gjelden. Hvis det blir aktuelt med gjeldsordning og gjeldssanering, vil ofte eiendom måtte selges også selv om den ikke opprinnelig var stilt som sikkerhet.

Det gjøres imidlertid unntak, siden hver sak vurderes individuelt. Hvis det er snakk om en relativt enkel bolig, kan det hende skyldneren får beholde den som egen bolig. Det kan særlig være aktuelt dersom skyldneren har forsørgeransvar for barn, og hvis leiemarkedet er kostbart.

Lesetips: Se også vår artikkel om renter på kredittkortgjeld.

Refinansiering som alternativ til gjeldssanering

Siden gjeldsordning er en krevende situasjon å stå i, og siden den varer over mange år, kan det være bedre med en refinansiering.

Hvis man har fått så store økonomiske problemer, vil ofte en refinansiering også bety at man i en periode får det trangt økonomisk. Likevel kan det være at man får en litt friere situasjon, og man slipper tvangsaspektet.

Det finnes banker og finansinstitusjoner som spesialiserer seg på å refinansiere gjeld hos kunder som har fått økonomiske problemer. En måte å finne slike banker på, er å benytte lånemeglere. Det er uansett kostnadsfritt og uforpliktende å søke.

Derfor kan det være lurt å forsøke det, for å ha prøvd alt annet før man vurderer gjeldsordning med gjeldssanering.

Tips: Les mer om refinansiering av kredittkortgjeld her.

Oppsummert

Gjeldssanering følger som regel en gjeldsordning. Det kan man forsøke å avtale med kreditorer, dersom alle andre muligheter for å betale gjelden først er vurdert.  Det krever dessuten at:

 • Gjelden må være mer enn tre år gammel.
 • Kreditor er enig i at skyldneren ikke vil klare å betale gjelden.
 • Eller kreditor må være enig i at skyldneren ikke klarer å betale all gjelden.
Meny